بر اساس بند ط ماده 9 قانون تجارت الکترونیک مرجوع کردن کالا بدین صورت انجام میپذیرد.

درصورت فسخ قرارداد کاربر، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طي 12 ماه منتهي به تاريخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دريافتي کالاي مرجوعي منهاي هزينه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشي تعلق گرفته شده به بازارياب از قيمت براي مصرف کننده و ماليات غير قابل استرداد.